Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

 1. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj ako „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi subjektom hobbyshop.sk, Cambelová 13, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO: 50 376 837, DIČ: 2120298994, IČDPH: SK2120298994. Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro , vložka č.: 30056/S, email info@hobbyshop.sk, tel. č. +421 905 707 619 (ďalej len "predávajúci") a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu https://hobbyshop.sk/, ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.
 2. Orgán dozoru:
  Inšpektorát SOI
  pre Banskobystrický kraj:
  Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
  Odbor výkonu dozoru.
  tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71,
  048/415 18 73, fax č. 048/412 46 93
 3. Kupujúci v kúpnej zmluve, resp. potvrdením v objednávke pristupuje k VOP a zaväzuje riadiť sa nimi. Od týchto VOP je možné sa odchýliť len na základe písomnej dohody predávajúceho a kupujúceho.
 4. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od VOP, budú ustanovenia takejto kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP.

2. Vymedzenie základných pojmov

 1. "Kupujúci" je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si objednala a zaplatila za tovar prostredníctvom internetového obchodu https://hobbyshop.sk/ (ďalej len "kupujúci").
 2. "Príjemca" je fyzická alebo právnická osoba, ktorej má byť objednaný tovar doručený (ďalej len "príjemca").
 3. "Tovar" je produkt objednaný prostredníctvom internetového obchodu https://hobbyshop.sk/ (ďalej len "tovar").

3. Práva a povinnosti predávajúceho

 1. Predávajúci je povinný:
  • dodať príjemcovi tovar v dohodnutom množstve a kvalite,
  • umožniť príjemcovi nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru.
 2. Predávajúci má právo na riadne zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci je povinný:
  • zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu pri objednávke tovaru,
  • nepoškodzovať dobré meno a povesť predávajúceho,
  • úplne a presne uviesť všetky požadované údaje v objednávke.
 2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru príjemcovi špecifikovaného v objednávke a to v množstve, akosti, termíne a mieste stanovenom kupujúcim.

5. Objednávka - uzatvorenie zmluvy

 1. Kupujúci má možnosť si vybrať tovar v internetovom obchode https://hobbyshop.sk/, ktorý určí na doručenie príjemcovi.
 2. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý sa považuje v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov za zmluvu uzatváranú na diaľku vzniká potvrdením zo strany predávajúceho (emailom) kupujúcemu. Predávajúci má povinnosť potvrdiť vznik zmluvného vzťahu kupujúcemu najneskôr v lehote do 24 hod. od prijatia objednávky. Na uvedenú e-mailovú adresu budú kupujúcemu v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky. Automatický e-mail po vytvorení objednávky sa však nepovažuje za potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho.
 3. Kupujúci je povinný vyplniť pravdivo a presne všetky údaje v objednávke, inak zodpovedá za nedoručenie tovaru, čí prípadnú škodu, ktorá predávajúcemu v dôsledku nesprávnych a neúplne zadaných údajov vznikne.
 4. Kupujúcemu bude doručený potvrdzujúci email o uskutočnenej objednávke.

6. Stornovanie objednávky a odstúpenie od zmluvy

 1. Objednávku je možné stornovať bezodplatne do okamihu jej potvrdenia a to zaslaním mailu predávajúcemu (info@hobbyshop.sk).
 2. Predávajúci má právo zrušiť objednávku a od zmluvy odstúpiť, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v požadovanej lehote, ktorá je uvedená v internetovom obchode https://hobbyshop.sk/.
 3. V prípade už zaplatenej kúpnej ceny, alebo jej časti, budú finančné prostriedky vrátené kupujúcemu na ním určený účet v lehote do 14 dní od platného zrušenia objednávky.
 4. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Po uplynutí tejto lehoty toto právo zaniká (v zmysle § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 122/2013 Z. z.). Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Odskúšať teda neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.
 5. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia, alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomne prijaté plnenia.
 6. Ak spotrebiteľ od zmluvy odstúpi, je potrebné, aby vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy odoslal prostredníctvom emailu na info@hobbyshop.sk alebo prostredníctvom pošty.
 7. Ak spotrebiteľ od zmluvy odstúpi, musí na vlastné náklady doručiť tovar bezpečným spôsobom (Slovenská pošta 1.trieda, kuriér, osobne...) na adresu Prevádzkovateľa: hobbyshop.sk, Cambelová 13, 976 13 Slovenská Ľupča a to do 14 dní odo dňa odstúpenia. Dôrazne odporúčame tovar poistiť.
 8. Tovar je nutné zasielať späť spolu so všetkými dokumentami týkajúcimi sa predmetného tovaru, ktoré kupujúci obdržal pri jeho kúpe, dodaní a prevzatí.

7. Vrátenie tovaru

 1. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

8. Dodacie podmienky

 1. kupujúci má na výber tieto možnosti doručenia:
  • kuriérska spoločnosť GLS
  • Packetu
  • osobný odber v Slovenskej Ľupči na Cambelovej 13
 2. Skladový tovar je zvyčajne expedovaný do 48 hodín od prijatia objednávky.
 3. Ak tovar uvedený v objednávke nie je na sklade, kupujúci o tom budeme informovať.
 4. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu prevziať. Odporúčame skontrolovať nepoškodenosť obalu, počet balíkov a v prípade nezrovnalostí bezodkladne kontaktovať predávajúceho.
 5. Faktúra, daňový doklad bude vložený v balíku, alebo doručená emailom.

9. Ceny a platobné podmienky

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny ceny tovaru, to sa však nevzťahuje na už potvrdené kúpne zmluvy. Ceny uvedené v e-shope sa môžu líšiť a kupujúci nemá právo dodatočne sa dožadovať inej ceny, ako ceny vopred dohodnutej.
 2. Všetky ceny za tovar a všetky poplatky v e-shope sú uvádzané vrátane 20% resp. 10% DPH.
 3. Kupujúci je povinný uhradiť cenu za tovar. Objednávka tovaru a jeho následná kúpa sa realizuje prostredníctvom e-shopu, krokmi, spôsobmi a postupnosťou na ňom stanovenou.
 4. kupujúci môže realizovať platbu za objednaný tovar jedným z nasledujúcich spôsobov, prostredníctvom:
  • Platba kartou (Platba online, Google Pay, platba prevodom)
  • Platba v hotovosti - dobierka - 0,65 EUR
 5. Výška balného podľa hodnoty objednávky je nasledovná:
  • Nákup do 50 € - Balné 3 € EUR pri Packete
  • Nákup do 50 € - Balné 3.5 € EUR pri GLS
  • Nákup nad 50 € - Balné neúčtujeme

10. Záruka

 1. Prevádzkovateľ poskytuje záruku na tovar v trvaní 24 mesiacov, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný pred prvým použitím tovaru riadne sa oboznámiť s návodom a so záručnými podmienkami.
 2. Kupujúci má právo uplatniť si u Prevádzkovateľa záruku len v prípade tovaru vykazujúceho vady, a tovar nie je po záručnej dobe, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u prevádzkovateľa. V ostatných prípadoch nebude môcť predávajúci opraviť poškodený tovar v rámci záruky a v prípade, ak kupujúci po upozornení na túto skutočnosť požiada o jeho opravu, bude povinný uhradiť prevádzkovateľovi náklady spojené s vykonaním servisného zásahu a opravou takéhoto tovaru. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar, neodbornú montáž, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru, nesprávne ošetrovanie tovaru, neodbornú inštaláciu. Všetky právom uplatnené opravy sú v záručnej dobe bezplatné. Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj v prípade neodborného zásahu do výrobku počas záručnej doby inou ako oprávnenou osobou. Prevádzkovateľ si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.
 3. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
 4. Ak je nutné tovar opraviť alebo vymeniť, kupujúci je povinný tovar zaslať výhradne iba prostredníctvom Slovenskej pošty, 1. triedou alebo kuriérom na adresu: hobbyshop.sk, Cambelová 13, 976 13 Slovenská Ľupča. Tovar je vhodne dobre zabaliť, so všetkými náležitosťami, tak aby nedošlo k akémukoľvek možnému poškodeniu nakoľko za tovar a jeho prepravu v tomto prípade zodpovedá spotrebiteľ.
 5. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu, najneskôr však momentom, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatiu predmetu reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
 6. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 7. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
  • ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,
  • kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
  • predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
  • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo ma kupujúci v prípade ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,
  • ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré však nebránia používaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
  • Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, poskytnutím zľavy, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie, pričom kupujúci potvrdzuje osobné prevzatie resp. je dokladom aj potvrdenie prepravného podniku v prípade ak kupujúci osobne nepreberá reklamáciu.
  • O výsledku reklamačného konania je spotrebiteľ informovaný v zákonnej lehote.

11. Zásady spracúvania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ internetového obchodu zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)
 2. Viac informácií o zásadách spracovania osobných údajov nájdete na tomto odkaze.

12. Súbory cookies

 1. Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.
 2. Viac informácií o súboroch cookies nájdete na tomto odkaze.

13.Zodpovednosť

 1. Podmienkou pre platnosť kúpnej zmluvy je vyplnenie všetkých povinne vyznačených údajov v objednávkovom formulári.
 2. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie zásielky alebo za jej zdržanie v prípade, ak nedoručenie bolo spôsobené nedostatkami na strane kupujúceho, napríklad nesprávne uvedená adresa kupujúcim na doručenie tovaru, nesprávne uvedenie telefonického kontaktu na kupujúceho, alebo nesprávne uvedenie akýchkoľvek iných informácii, ktoré sa ukážu ako nepravdivé a v dôsledku ktorých nemohlo dôjsť k riadnemu doručeniu tovaru.
 3. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru, ak tovar odmietla prevziať osoba, ktorej mala byť doručená podľa údajov v objednávke kupujúceho.
 4. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru, ak osoba, ktorej mal byť tovar doručený, bola nezastihnuteľná.
 5. Pokiaľ objednané tovary predávajúci nemôže doručiť z dôvodov na strane predávajúceho, kupujúcim zaplatená kúpna cena bude kupujúcemu vrátená na bankový účet.
 6. Predávajúci nezodpovedá za neskoré dodanie, poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou.

14. Alternatívne riešenie sporov

 1. Na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, má spotrebiteľ právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
 2. Návrh môže podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môže využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 3. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov: nájdete na tomto zozname. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 4. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk
 5. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.: - ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur; - ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
 6. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
 7. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

15. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok a povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho https://hobbyshop.sk/.
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu vyplnením objednávky a potvrdeným súhlasom.
 3. Kupujúci vyhlasuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa 25.2.2023.